Je kan ons contacteren via onderstaand contactformulier of via het aanspreekpunt voor het loop naar de pomp?! project:

Valérie De Vos
Bevrijde Wereld vzw
Mercatorstraat 81
9100 Sint-Niklaas
Tel. 03/ 777 20 15
valerie.devos@bevrijdewereld.be
www.bevrijdewereld.be

[customcontact form=1]

 

 

De verschillende partners worden hieronder (in alfabetische volgorde) weergegeven:

BEVRIJDE WERELD

Bevrijde Wereld is een ngo voor ontwikkelingssamenwerking uit Sint-Niklaas. Bevrijde Wereld ondersteunt de armste boerenfamilies in Bolivia, West-Afrika en de Filippijnen. Samen met lokale partnerorganisaties en 250.000 boeren werken ze aan een betere voedsel- en watervoorziening op het platteland. Dit doen ze heel concreet door kleinschalige projecten zoals groentetuinen, rijstvelden, waterputten en door middel van vormingen. In Vlaanderen organiseren ze inleefateliers voor kinderen, en inleefreizen en vormingen voor jongeren en volwassenen.

www.bevrijdewereld.be

In het kader van "Loop naar de pomp?!", kan je contact opnemen met Valérie De Vos, jongerenmedewerker (valerie.devos@bevrijdewereld.be - 037772015).

DWAGULU-DEKKENTE

Dwagulu-Dekkente vzw is een regionale organisatie voor ontwikkelingseducatie die tot doel heeft de dynamiek rond internationale en interculturele solidariteit bij jongeren in en rond Sint-Niklaas te versterken. Hiervoor organiseert zij interculturele uitwisselingstrajecten voor Sint-Niklase en West-Afrikaanse jongeren. Het uitwisselingstraject 2012 met als hoogtepunt een inleefreis voor 25 Sint-Niklase jongeren naar Senegal staat in het teken van 'water' en de jongeren gaan samen aan de slag om de waterkwaliteit in enkele Senegalese dorpen aan te pakken

www.dwaguludekkente.be

In het kader van "Loop naar de pomp?!", kan je contact opnemen met Valérie De Vos, jongerenmedewerker (valerie.devos@bevrijdewereld.be - 037772015).

KLEUR BEKENNEN

Kleur Bekennen ondersteunt en adviseert scholen bij het opvoeden van jongeren van 10-18 jaar tot wereldburgers.
Zij willen inhoudelijke en financi?le ondersteuning bieden aan scholen die met hun leerlingen aan de slag gaan rond wereldburgerschap of een invalshoek ervan. Onze invalshoeken zijn: sociale rechtvaardigheid, diversiteit, mensenrechten, vrede, democratie en burgerzin, onderlinge afhankelijkheid, en duurzame ontwikkeling.

www.kleurbekennen.be

In het kader van "Loop naar de pomp?!", kan je contact opnemen met Evita Dhaenens , Educatief Medewerker Kleur Bekennen. (evita.dhaenens@oost-vlaanderen.be, 09/233 75 46).

MOS Oost-Vlaanderen

Het MOS-project (Milieuzorg Op School) helpt en ondersteunt scholen om op een pedagogisch verantwoorde manier een eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen. Het wil inzichten en maatregelen aanreiken opdat je school milieuschade kan voorkomen en beperken. 'Onze school moet milieubewuster en milieuvriendelijker worden.' Dat is de doelstelling van elke MOS-school. Een MOS-school realiseert vele (vakoverschrijdende) eindtermen en heeft aandacht voor waarden en attitudes als creativiteit, participatie, verantwoordelijkheid en burgerzin.
De MOS-aanpak is ambitieus: we willen dat leerlingen samen met leerkrachten en andere schoolactoren op een open manier met elkaar van gedachten wisselen, plannen maken, informatie verzamelen, problemen voorzien, strategie?n uitstippelen, zichzelf evalueren. De methodiek van het MOS-project staat borg voor een sterke participatie van leerlingen.

www.milieuzorgopschool.be

In het kader van "Loop naar de pomp?! Lager!", kan je contact opnemen met Sandra Vandevelde, MOS-begeleider Basisonderwijs in Oost-Vlaanderen (sandra.vandevelde@oost-vlaanderen.be, 055/23 71 42). In het kader van "Loop naar de Pomp?! Secundair" kan je contact opnemen met Mike Stoens, MOS-begeleider Secundair Onderwijs in Oost-Vlaanderen. (mike.stoens@oost-vlaanderen.be - 0473/92 30 55).

MUNDO LOCO samenwerkingsverband

Mundo Loco is een samenwerkingsverband tussen verschillende Sint-Niklase Noord-Zuidorganisaties en jeugdverenigingen. Mundo Loco bestaat uit verschillende organisaties die ervoor kiezen om hun Noord-Zuid aanbod samen te brengen voor jongeren, scholen en jeugdwerk. Het Loop naar de Pomp?! project is hier een voorbeeld van.

www.mundoloco.be

In het kader van "Loop naar de pomp?!", kan je contact opnemen met Valérie De Vos, Mundo Loco medewerker (valerie.devos@bevrijdewereld.be - 03/777 20 15). 

OXFAM WERELDWINKEL Sint-Niklaas

OWWOxfam Wereldwinkels is pionier in het streven naar eerlijke handel. Trade, not aid! De werking van Oxfam Wereldwinkels berust op drie pijlers: verkoop, informatie en actie. We vinden het heel belangrijk de jeugd te sensibiliseren voor eerlijke handel. We doen dat door klassen te ontvangen in onze winkels om leerlingen wegwijs te maken in eerlijke handel en hen te laten kennismaken met onze producten. Maar ook onze aanwezigheid in de scholen vinden we belangrijk en dat kan door het ontlenen van educatief materiaal, de verkoop van producten aan scholen voor de leraarskamer, de refter, de speeltijd en voor speciale activiteiten en een 'Wereldwinkel op School' te hebben, met verkoop door leerlingen en ondersteund door ??n of meerdere leerkrachten. Sommige scholen houden de 'WOS' wekelijks open, anderen 1 of 2 keer per maand. Oxfam-Wereldwinkels St-Niklaas vzw heeft 3 verkooppunten en is een enthousiaste groep van ongeveer 100 vrijwilligers die samen in beweging zijn voor eerlijke handel.

www.oww.be/sint-niklaas
www.oww.be/belsele
www.oww.be/nieuwkerken

In het kader van "Loop naar de pomp?!", kan je contact opnemen met Nadia Van den Meersschaut, educatief medewerker (sint-niklaas@oww.be, 03/777 49 58)

PROTOS

PROTOS is een ngo voor ontwikkelingssamenwerking uit Gent. PROTOS is vooral actief op vlak van water. Zo werkt zij participatief programma's uit rond drinkwater, afvalwater, irrigatiewater en integraal waterbeheer. Omdat de klimaatopwarming zich het scherpst profileert via de watercyclus, zet PROTOS zich ook in voor de klimaatslachtoffers. PROTOS is actief in 9 regio's, verdeeld over Afrika en Latijns-Amerika. Ze komt op voor minder bevoorrechte bevolkingsgroepen die ofwel wonen in ruraal gebied of in krottenwijken van stedelijke centra. PROTOS vult 'water' in als doel (betere toegang tot drinkwater, gezonder drinkwater,?), maar ook en vooral als middel (inspraak, burgerschapsvorming, empowerment,?.). In Vlaanderen, Belgi? en Europa wil PROTOS op de eerste plaats 'water' hoger op de nationale en internationale politieke agenda plaatsen. Water is immers de hefboom tot ontwikkeling. Verder ziet zij 'water' als een inrijpoort om dieper in te gaan op de Noord-Zuid-verhoudingen maar tevens als een brug tot solidariteit.
 
www.protosh2o.org

In het kader van "Loop naar de pomp?!", kan je contact opnemen met Johan Verstraete, mondiale vorming (johan.verstraete@protosh2o.org, 09/235 25 19)

STAD SINT-NIKLAAS

Voor 'Loop naar de pomp?!' slaan verschillende de stadsdiensten de handen in elkaar:
De cel duurzaamheid en de watergerelateerde diensten in Sint-Niklaas laten de scholieren kennismaken met diverse aspecten van 'water' in onze stad. Ze focussen ook op een duurzaam gebruik van dit kostbaar goed. De cel internationale samenwerking ondersteunt en bewaakt vooral de aandacht voor 'water in het Zuiden'.

www.sint-Niklaas.be

In het kader van "Loop naar de pomp?!", kan je contact opnemen met Anja De Wachter, Deskundige ontwikkelingssamenwerking (anja.dewachter@sint-niklaas.be, 03/760 91 38).

KLEUR BEKENNEN KIDS

Kleur Bekennen Kids. Mondiale vorming in de basisschool

“Kleur Bekennen Kids” stimuleert, promoot en ondersteunt mondiale vorming en actief wereldburgerschap binnen het onderwijs tot en met 10 jaar (kleuterklassen en 1e en 2de graad van het basisonderwijs). Naast financiële ondersteuning kan je bij Kleur bekennen Kids terecht voor advies en begeleiding, organiseren we heel wat nascholingen en kan je tal van inspiratie vinden op de KB Kids-databank!

Website: www.wereldcentrum.be/kleur_bekennen_kids en http://kleurbekennenkids.provant.be

In het kader van "Loop naar de pomp?! Lager onderwijs", kan je contact opnemen met Nele Van Havere , educatief medewerker Kleur Bekennen Kids (nele.van.havere@oost-vlaanderen.be, 09/233 75 46).